A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z 

1 Jalan Tunku Ibrahim, Alor Malai, 05000 Alor Setar, Kedah, Malaysia
12, Jalan Shahab 9, Shahab Perdana, 05150 Alor Setar, Kedah, Malaysia